Maurya Dynasty Asoka Capital and Parkham Yaksha
Shunga Dynasty Bhaja Chaitya Cave
The Site of Sanchi The three most important stupas
Andhra Dynasty Karli, Sanchi, Amaravati
Kushan Dynasty Gandhara, Mathura, & Bamiyan
Gupta Dynasty Sculpture & Ajanta Caves
Sri Lanka Anuradhapura, Polonnaruwa & Sigiriya
Late Buddhist Bodh Gaya, Nalanda, Aurangabad, Kanheri

[Home]
Home Page